NHẬP ĐỒ TỰ ĐỘNG


Hệ thống nhập đồ tự động 5s
Tạo đơn sau đó vào địa điểm bên dưới để giao dịch đồ
(*) Hệ thống sẽ cộng dồn tiền khi bạn giao dịch nhiều món 1 lần
Máy chủ Nhân vật Địa điểm Khu vực

Lịch sử giao dịch

Máy chủ Nhân vật Số tiền Tình trạng Thực hiện